NFT Collection

NFT PHENOMENON
Social networks, online media and online commerce, play a hugely important role in our lives.The new world of cryptocurrencies has brought the phenomenon of the NFT (non-fungible token). For example, bitcoin is a fungible token - just like any other currency. An NFT can be defined as a unique certificate of ownership of an original acquisition located in virtual space.

 

An NFT is not to be confused with a visual duplication of the work, or a JPG image of it on the web. It is more of a valid certificate, collector's or club card allowing the owner to enter a private company. To illustrate an example from the field of art investment: one of the most exposed platforms trading NFT works is based on the arrangement that if you purchase a work of art, you have access to its physical and digital NFT version for one year. After that time, you must choose whether to keep the physical image or the NFT - if you choose the NFT, the image will be burned and vice versa. The medium is therefore much less important than the value that has accompanied the history of art since its earliest days - originality.

 

WHAT IS BLOCKCHAIN
In computer science, a blockchain is a special kind of distributed decentralized database storing an ever-expanding number of records that are protected against unauthorized interference both from the outside and from the peer-to-peer network nodes themselves.

 

ARCHIVING DIGITAL COPIES ON THE BLOCKCHAIN
We archive artifacts and their unique digital records on the blockchain. Each such record is indestructible and immutable.
( e.g. stored 3D model, timestamp of its creation, images, other metadata )

 

This ensures that all 3D models, images, videos and other metadata remain available forever for use at any time and by anyone in the future.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 • NFT DROP

  Friday 20.5.2022

  You will be able to view the NFT collection from Friday 20.5.2022 on a specially created website.

   

  The NFT auction will be launched on Friday 20.5.2022.

 • BUSHIDO! COLLECTION

  The Way of the Samurai
  20 May - 21 June 2022

  Výstava Bušidó! Cesta bojovníka, představuje odvážnou syntézu původních samurajských reálií a jejich mutací do krypto-světa NFT

  DIGITIZATION OF THE BUSHIDO COLLECTION!

  Exhibition Bushido! The Way of the Warrior brings together rare antiquities and newly created NFT artworks. The intersection of these two worlds brings with it the possibility of a near-perfect archiving of fragile antiquities that can be satisfactorily further exhibited, as well as the possibility of more accessible collecting.

  In collaboration with Ark Atlantis, the entire collection of objects on display has been scanned using the technique of photogrammetry. The digital prints in the form of highly detailed 3D models were stored on IPFS permanent storage and their record was encrypted on the blockchain.

   

  Thanks to this procedure, a detailed record of the shape of the exhibits is preserved, which may find use in the future, for example, in restoration, exhibition or research.

   

  SHIMAZU IROHA NO UTA - PART I. CHAPTER I. - V.

  The installation creates a digital connection between the historical context and the period armour, a clash between the real object and its virtual representation, which guides us through poems from the Shimazu Iroha no uta collection from the 16th century. Century, whose author is the wise ruler and administrator of his domain, Confucian scholar, brave warrior, brilliant tactician and poet, the Prince of Sacuma Shimazu Tadayoshi 島津忠良(1493 - 1568). This collection became the inspiration for subsequent generations of Sacuma princes and is one of the reasons their province flourished.

   

  The sale of Bushido NFT opens by auction at the exhibition opening and will run for the duration of the exhibition. In addition to the gallery commission, proceeds from the NFT will go to benefit the public cultural heritage digitization project

   

   

  FENOMÉN NFT

  Předchůdce prvních počítačů lze lokalizovat do doby již před zhruba 5000 lety v Babylonii. Jednalo se o zařízení založená na mechanických principech umožňujících složitější matematické operace. Další větvení genealogického stromu počítačů rostlo přes logaritmické tabulky, kalkulátory a programovatelné stroje. Skutečný milník přichází v období druhé světové války v podobě elektromagnetických počítačů tzv. Nulté generace. Období několika následujících stádií dospělo do pomyslné čtvrté  generace, která je spojená s rozvojem globální internetové sítě. 

   

  Počátek digitálního světa čtvrté generace je souborně nazvaný termínem WEB 1.0., dovoloval uživatelům vytvářet a číst statické informace. Přinesl s sebou revoluční zlom v povědomí společnosti o tom, že virtuální realita existuje a lze se v ní autonomně pohybovat. WEB 2.0 je skutečnost, kterou žijeme právě nyní. Sociální sítě, online média a internetový obchod hrají v našich životech enormně důležitou roli. Nastupující platforma WEB 3.0 je idea prostředí, ve kterém kryptoměny a virtuální vlastnictví umožňují uživateli vystupovat pod anonymní identitou a pohybovat se v uzavřených komunitách. Tento nový svět kryptoměn přinesl fenomén tzv. NFT (non-fungible token), tedy nezastupitelný token (například bitcoin je token zastupitelný - velice podobný jakékoli jiné měně). NFT lze definovat jako unikátní certifikát o vlastnictví originální akvizice přítomné ve virtuálním prostoru. Vztáhneme-li výše zmíněný digitální vývoj a fenomén NFT do oblasti výtvarného umění, dojdeme k možným paralelám s vlastnictvím uměleckého díla, a potažmo i se sběratelstvím jako takovým. Při pohledu na NFT jej nesmíme zaměňovat s vizuálním duplikátem díla, nebo jeho JPG obrázkem na webu. Jedná se více o platný certifikát, sběratelskou, či klubovou kartu umožňující vlastníkovi vstup do privátní společnosti.  Pro jasnější ilustraci nahlédněme na konkrétní příklad z oblasti investic do umění - jedna z nejexponovanějších platforem obchodujících s NFT díly je založena na smluvním ujednání,že při zakoupení uměleckého díla máte k dispozici jeho fyzickou i digitální NFT verzi k dispozici po dobu přesně jednoho roku. Po uplynutí této doby si musíte vybrat, zda si ponecháte fyzický obraz, nebo NFT - pokud se rozhodnete pro NFT, obraz bude spálen a naopak. Nosič je tedy mnohem méně důležitý než hodnota, která provází dějiny umění od  jeho prvopočátků - originalita.

   

  Proměnu uměleckého originálu ve vztahu s moderními technologiemi zkoumal zejména slavný teoretik Walter Benjamin. Poukazoval na celá pokolení dějin umění, kdy platila jasná hierarchie mezi mistry a jejich žáky, kteří se zdokonalovali mimetickou nápodobou. Zároveň panovalo obecné povědomí společnosti, že mistrovské dílo může být spatřeno na jediném místě a v jediném čase. První velký milník bořící toto dogma byl Guttenbergův vynález knihtisku a o několik století později patent fotografie. Písmo i fotografie jsou schopny transfer informací zajistit i bez fyzické přítomnosti originálu. Walter Benjamin popisuje tuto proměnu jako zbavení se Zde a Nyní z přítomnosti uměleckého díla a nazývá tento proces ztrátou aury. Z uměleckého díla se vytrácí cosi neopakovatelného až mystického, co jej tradičně odlišovalo od profánních předmětů. V dějinách umění s nástupem nových technologií tak nastává éra nastolující převrat ve vnímání významu originality a unikátnosti. 

   

  Výše jsme zmínili proces ztráty aury uměleckého díla. Zkusme nyní naši pozornost zaměřit o několik století zpět a pohlédněme do tváře samurajského bojovníka. Výstava Bušidó! Cesta válečníka v Bold Gallery zcela evidentně nabízí unikátní možnost konfrontace se starožitným dílem, jehož klastr hodnot čerpá z jeho autenticity a originality. Svět samurajů byl do velké míry založen na silném morálním kodexu, fyzické zdatnosti skrze bojová umění a také na komplexních estetických hodnotách odrážejících se v čajových obřadech, skládání básní, květinových kompozicích ikebana a v neposlední řadě také ve vizuální harmonii a komplexnosti samotné zbroje. Ustrojený samuraj do brnění, helmice, masky a ozbrojen svým mečem je soustava estetických pravidel par excellence. Kontakt současného diváka s dávnou elegancí a vážností samurajů může vyvolávat hluboký respekt i fascinaci zároveň. Veškeré procesy týkající se prastarého umění a starožitností jsou přímo založeny na autenticitě, unikátnosti a originalitě. Pokud se daný objekt jednoho z těchto aspektů zbaví, bude se jednat o napodobeninu nebo přímo o falzum. Je tedy velice důležité, že se jedná o původní antikvitu, jinak by při kontaktu s věrnou napodobeninou tento autentický prožitek z díla vůbec nenastal. 

   

  Výstava Bušidó! Cesta válečníka však neprezentuje pouze historické reálie, ale právě vzniklé  NFT  umělecké dílo vycházející z jedné kompletní samurajské zbroje. Dochází zde tedy k protnutí dvou světů, které se na poli současného umění setkaly jen velice vzácně. Současné NFT může vytvořit prakticky kdokoli, na poli investic do umění je dokonce znám případ, kdy NFT díla produkují přímo samy počítačové programy. Na této výstavě se však setkáváme sedvojí unikátností - s jedinečnou a prastarou samurajskou zbrojí a její neopakovatelnou virtuální mutací. Digitalizace s sebou nese možnost téměř dokonalé archivace křehkých antikvit, které se dají uspokojivě dále vystavovat, a zároveň možnost dostupnějšího sběratelství. 

   

  V myšlení Waltera Benjamina jsme viděli jistou krizi uměleckého díla v podobě ztráty jeho aury.  Na první pohled by se mohlo zdát, že digitální svět bude veškerou originalitu nadále principielně popírat. Současná tendence vytvářet NFT, však naznačuje možný převrat - Umělecké dílo v době technické nereproduktovatelnosti. Tento proces může být svědectvím o přirozené lidské potřebě vztahovat se k unikátním originálům.

  Jan Dotřel

   

 • 3D model of samurai armor, used to create the NFT

  Samurai 3d scann